Voodipesu soodusmüük, hinnad all kuni 40%!

Privaatsuspoliitika veebipoele

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Privaatsuspoliitika eesmärk on teavitada, kuidas andmesubjektide isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse, kui kaua neid säilitatakse, kellele neid üle antakse, millised on andmesubjektide õigused ning kuhu nende rakendamiseks või teiste isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega pöörduda.

Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL) 2016/679 (edaspidi - määrus), Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusele ja teistele isikuandmete kaitset reguleerivatele õigusaktidele.

Osaühing UAB Nostra juhindub järgmistest andmetöötluse põhiprintsiipidest:

 • isikuandmeid kogutakse ainult selgelt määratletud ja legitiimsetel eesmärkidel;
 • isikuandmeid töödeldakse ainult seaduslikult ja õiglaselt;
 • isikuandmeid uuendatakse pidevalt;
 • isikuandmeid säilitatakse turvaliselt ja mitte kauem, kui seda nõuavad andmete töötlemise eesmärgid või õigusaktid;
 • isikuandmeid töötlevad ainult need ettevõtte töötajad, kellele on vastavalt tööülesannetele selline õigus antud, või nõuetekohaselt volitatud andmetöötlejad.

1. MÕISTED

1.1. Vastutav andmetöötleja on osaühing UAB Nostra (edaspidi – ettevõte), juriidilise isiku kood 120897213, juriidiline aadress Sausių g. 44, Sausių k., Lentvario sen., Trakų r. sav.

1.2. Andmesubjekt on iga füüsiline isik, kelle andmeid ettevõte töötleb. Vastutav andmetöötleja kogub ainult neid andmesubjekti andmeid, mis on vajalikud ettevõtte tegevuse teostamiseks ja/või ettevõtte veebilehtede, sotsiaalvõrgustike kontode jms (edaspidi – veebileht) külastamiseks, kasutamiseks või sirvimiseks. Ettevõte tagab, et kogutavad ja töödeldavad isikuandmed on turvaliselt hoitud ning neid kasutatakse ainult konkreetsel eesmärgil.

1.3. Isikuandmed on igasugune teave, mis on otseselt või kaudselt seotud andmesubjektiga, kelle isik on teada või kui seda saab vastavaid andmeid kasutades otseselt või kaudselt kindlaks teha. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming (sh kogumine, salvestamine, säilitamine, toimetamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, taotluste esitamine, edastamine, arhiveerimine jne).

1.4. Nõusolek on mistahes vabatahtlik ja teadlikult antud kinnitus, millega andmesubjekt annab nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks kindlaksmääratud eesmärgil.

1.5. Küpsised (ingl. Cookies) on ettevõtte veebilehel kasutatavad väikesed tekstifailid, mis genereeritakse veebilehe sirvimise ajal automaatselt ja salvestatakse arvutisse või muusse andmesubjekti (veebilehe külastaja) kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse veebilehe külastajate sirvimiskogemuse parandamiseks ning veebilehe külastajate voogude ja käitumise analüüsimiseks.

2. ISIKUANDMETE ALLIKAD 

2.1. Isikuandmed esitab andmesubjekt ise. Andmesubjekt pöördub ettevõtte poole, kasutab ettevõtte pakutavaid teenuseid, ostab kaupu ja/või teenuseid, jätab kommentaare, esitab küsimusi, tellib uudiskirju, esitab ettevõttele infopäringuid jms.

2.2. Isikuandmed saadakse, kui andmesubjekt külastab ettevõtte kodulehte. Andmesubjekt täidab kodulehel olevaid vorme, jätab mõnel põhjusel oma kontaktandmed jms.

2.3. Isikuandmed saadakse muudest allikatest. Andmeid saadakse teistest asutustest või ettevõtetest, avalikult kättesaadavatest registritest jne.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

3.1. Ettevõttele isikuandmeid edastades nõustub andmesubjekt, et ettevõte kasutab kogutud andmeid andmesubjekti ees võetud kohustuste täitmiseks teenuste osutamisel, mida andmesubjekt ootab.

3.2. Ettevõte töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

3.2.1. Ettevõtte töö toimimise ja järjepidevuse tagamine. Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi andmeid:

 • Lepingute sõlmimise ja täitmise eesmärgil võib töödelda tarnijate (füüsiliste isikute) isikuandmeid: eesnimi (nimed), perekonnanimi (nimed), isikukood või sünniaeg, elukoht (aadress), telefoninumber, e-posti aadress, töökoht, ametikoht, arvelduskonto ja pank, kus konto asub, rahaliste operatsioonide või tehingute läbiviimise kuupäev, summa, valuuta ja muud isiku enda poolt edastatud andmed, mille ettevõte saab vastavalt õigusaktidele oma tegevuse teostamise käigus, või mille töötlemiseks kohustavad ettevõtet seadused ja/või muud õigusaktid. Nt. äritegevusloas sisalduvad andmed (tegevuse liik, rühm, kood, nimetus, tegevusperioodid, väljaandmise kuupäev, summa), füüsilisest isikust ettevõtja tõendi number, info andmesubjekti käibemaksukohustuse kohta jm andmed, mis on vajalikud lepingu ja/või õigusaktidega määratud kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks.
 • Lepingute, ostuarvete ja muude nendega seotud dokumentide säilitamisel lähtutakse Leedu peaarhivaari määrusega kinnitatud üldises dokumentide säilitamise juhendis sätestatud tähtaegadest.
 • Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on vajadus täita leping, mille üheks pooleks on klient kui andmesubjekt, või vajadus teostada tegevusi kliendi soovil enne temaga lepingu sõlmimist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt b), kui õigusaktid kohustavad teatud isikuandmed töötlema (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt c).

3.2.2. Päringud, kommentaarid ja kaebused Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi andmeid:

 • Eesnimi (nimed), perekonnanimi (nimed) ja/või kasutajanimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress, sõnumi, kommentaari, tagasiside või kaebuse teema, sõnumi, kommentaari, vastuse või kaebuse tekst.
 • Andmeid päringute, kommentaaride ja kaebuste kohta säilitatakse 1 kalendriaasta jooksul alates nende esitamisest.
 • Andmete töötlemise õiguslik alus – töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvides, välja arvatud juhul, kui andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille tõttu on vajalik kindlustada isikuandmete kaitse, on nende suhtes ülimuslikud, eriti kui andmesubjekt on laps (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt f) ja andmesubjekti nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt a).

3.2.3. E-kaubandus. Sellel eesmärgil töödeldakse järgmisi andmeid:

 • Eesnimi (nimed), perekonnanimi (nimed), ostuajalugu, tarneaadress, elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress, toote/teenuse tasumise andmed, kogutud lojaalsuspunktid.
 • Isikuandmeid säilitatakse ainult määratud eesmärkide saavutamiseks vajalikus ulatuses ja aja jooksul. Kui kliendi isikuandmeid ei ole enam vaja töödelda, otsustatakse need hävitada, välja arvatud andmed, mis tuleb seaduses ettenähtud juhtudel arhiveerida vastavalt õigusaktide nõuetele või ettevõtte sisestele kohalikele õigusaktidele.
 • Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on vajadus täita leping, mille üheks pooleks on klient kui andmesubjekt, või vajadus teostada tegevusi kliendi soovil enne temaga lepingu sõlmimist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt b).

3.2.4. Otseturundus. Sellel eesmärgil töödeldakse järgmisi andmeid:

 • Eesnimi (nimed), sünniaeg, telefoninumber, e-posti aadress.
 • Andmeid säilitatakse 5 aastat alates nõusoleku saamise päevast. Seda tähtaega võib pikendada, kui isikuandmeid kasutatakse või võidakse kasutada tõenditena või teabeallikana kohtueelses või muus uurimises, sealhulgas riikliku andmekaitseasutuse poolt läbiviidavas uurimises, tsiviil-, haldus- või kriminaalasjas, või muudel seaduses ettenähtud juhtudel. Sel juhul võib isikuandmeid säilitada nii kaua, kui see on nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks vajalik, ja need hävitatakse niipea, kui neid enam ei vajata.
 • Andmete töötlemise õiguslik alus on andmesubjekti nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt a) ja vajadus järgida ettevõtte õigustatud huvi parandada oma tegevust ja äritegevuse edukust (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt f).

 3.2.5. Ettevõtte töötajate, teiste andmesubjektide ja vara turvalisuse tagamise eesmärgil (videovalve). Sellel eesmärgil töödeldakse järgmisi andmeid:

 • Videopilt. Videovalvesüsteemid ei kasuta näotuvastuse ega näoanalüüsi tehnoloogiaid ning nendega jäädvustatud pildiandmeid ei grupeerita ega profileerita konkreetse andmesubjekti (isiku) järgi. Andmesubjekti teavitatakse videovalve teostamisest videokaamera tähisega infosiltide ja ettevõtte andmetega, mis edastatakse enne jälgitavale alale ja/või ruumidesse sisenemist. Videokaamerate valve alla ei kuulu ruumid, kus andmesubjekt eeldab isikuandmete absoluutset kaitset.
 • Videovalvekaameratega saadud isikuandmeid (videoandmeid) säilitatakse kuni 30 (kolmkümmend) kalendripäeva nende jäädvustamise hetkest, misjärel need automaatselt hävitatakse, välja arvatud juhul, kui on alust arvata, et nende abil on registreeritud väärtegu, kuritegu või muu ebaseaduslik tegevus (kuni vastava uurimise ja/või kohtuprotsessi lõpuni).
 • Andmete töötlemise õiguslik alus – töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvides, välja arvatud juhul, kui andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille tõttu on vajalik kindlustada isikuandmete kaitse, on nende suhtes ülimuslikud, eriti kui andmesubjekt on laps (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt f).

3.2.6. Muudel eesmärkidel, milleks Ettevõttel on õigus töödelda andmesubjekti isikuandmeid, kui andmesubjekt on andnud selleks nõusoleku, kui töötlemine on vajalik ettevõtte õigustatud huvides või kui ettevõte on kohustatud andmesubjekti isikuandmeid töötlema vastavalt rakenduvatele õigusaktidele.

4. KÜPSISTE KASUTAMINE 

4.1. Ettevõte kasutab veebilehel küpsiseid, et parandada ja täiustada ostjate ja veebilehe külastajate kogemust.

4.2. Ettevõtte veebilehel võib olla kasutusel järgmist tüüpi küpsiseid:

4.2.1. Tehnilised (nõutavad) küpsised – aitavad veebilehe külastajal kuvada veebilehte ja selle sisu, aitavad tagada veebilehe funktsionaalsust, luua konto, logida kontole sisse ja hallata oma tellimusi. Tehnilised küpsised on vajalikud veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks ning nende kasutamiseks ei ole vaja veebilehe külastaja nõusolekut.

4.2.2. Funktsionaalsed küpsised – kasutatakse veebilehe külastajal ettevõtte veebilehe külastamise aitamiseks ning sirvimisel tehtud valikute ja eelistuste meelespidamiseks. Funktsionaalsed küpsised ei ole veebilehe täielikuks toimimiseks vajalikud, kuid need lisavad funktsionaalsust ja parandavad veebilehe kasutamise kogemust.

4.2.3. Analüütilised küpsised – kasutatakse teabe saamiseks selle kohta, kuidas külastajad ettevõtte veebilehte kasutavad. See on vajalik selleks, et saaksime veebilehte optimeerida ja täiustada. Analüütiliste küpsiste abil võime koguda andmeid Teie vaadatud veebilehtede kohta, samuti lehtede kohta, kust Te tulite, e-kirjade kohta, mille olete avanud ja millele olete reageerinud, ning kuupäeva ja kellaaja kohta. See tähendab ka, et võime kasutada teavet Teie kohta ja selle kohta, kuidas Te seda veebilehte kasutate, näiteks külastuste sageduse, konkreetsetel lehtedel klikkimiste arvu, kasutatud otsinguterminite jm kohta.

4.2.4. Kaubanduslikud (siht- või reklaamiküpsised) – kasutatakse ettevõtte veebilehe külastajale isikupärastatud reklaami pakkumiseks. Seda nimetatakse korduvaks turundamiseks, mis põhineb sirvimistegevusel, nagu otsitud ja vaadatud tooted ja/või teenused.

4.3. Statistilistele andmetele ettevõtte veebilehe külastajate kohta on ligipääs ettevõtte töötajatel, kes vastutavad nende andmete analüüsi ja veebilehe täiustamise eest.

4.4. Ligipääs tehnilistele kirjetele võib olla ka ettevõtte partneritel, kes pakuvad ettevõtte veebilehele sisuhalduse teenust.

4.5. Google Analytics tööriista pakub USA ettevõte Google Inc., seega on ka sellel ettevõttel juurdepääs antud tööriista kogutud statistilistele andmetele. Sellele teenusepakkujale kehtivad lepingulised ja õigusaktides määratletud kohustused privaatsuse tagamiseks.

4.6. Küpsiste abil kogutud andmeid säilitatakse ettevõttes mitte kauem, kui on vajalik andmetöötluse eesmärkide saavutamiseks või mitte kauem, kui andmesubjektid seda nõuavad ja/või on sätestatud õigusaktidega.

4.7. Lisateave küpsiste kohta on saadaval aadressil: AllAboutCookies.org.

4.8. Kui Te ei nõustu küpsiste kasutamisega, on Teil võimalus muuta oma brauseri seadeid ja kontrollida küpsiste hulka. Kasulikud lingid küpsistest loobumiseks leiate altpoolt:

4.9. Ettevõtte veebilehel kasutatakse praegu järgmisi küpsiseid:

Küpsise

nimetus

Pakkuja Kehtivus Tüüp

Nõutavad

küpsised

CookieConsent nostra.lt 1 aasta
user_token nostra.lt 6 kuud HTTP
www_nostra_lt nostra.lt Sessioon HTTP

Analüütilised

küpsised

_ga nostra.lt 2 aastat HTTP
_gat nostra.lt Sessioon HTTP
_gid nostra.lt Sessioon HTTP

omnisend

AnonymousID

nostra.lt 1 päev HTTP
_clck nostra.lt 3 kuud

_hjAbsolute

SessionIn

Progress

nostra.lt 1 päev HTTP
_hjFirstSeen nostra.lt 1 päev HTTP
_hjid nostra.lt 1 päev HTML
_hjTLDTest nostra.lt Sessioon HTTP

omnisend

SessionID

nostra.lt 1 päev HTTP
soundestID nostra.lt Sessioon HTTP
soundest-views nostra.lt Sessioon HTTP

_hjIncludedIn

Pageview

Sample

nostra.lt 1 päev HTTP

Kaubanduslikud

(siht- või

reklaami)

küpsised

CLID clarity.ms 1 päev HTTP
IDE .doubleclick.net 1 kuu HTTP
_fbp nostra.lt 3 kuud HTTP
_gcl_au nostra.lt 3 kuud HTTP
_fb_chat_plugin nostra.lt Püsiv HTML
fr facebook.com 3 kuud HTTP

5. SOTSIAALVÕRGUSTIKE KASUTAMINE

5.1. Kogu Teie poolt sotsiaalmeedias edastatavat teavet (sh teavitusi, meeldimise ja jälgimise nuppude kasutamist ning muud suhtlust) kontrollib vastava sotsiaalvõrgustiku haldur.

5.2. Hetkel on meie ettevõttel profiil sotsiaalvõrgustikus Facebook, mille privaatsuspoliitika on leitav aadressilt:

https://bit.ly/3k6QKNg;

5.3. Hetkel on meie ettevõttel profiil sotsiaalvõrgustikus Instagram, mille privaatsuspoliitika on leitav aadressilt:

https://bit.ly/3kamd1j;

5.4. Hetkel on meie ettevõttel profiil sotsiaalvõrgustikus LinkedIn, mille privaatsuspoliitika on leitav aadressilt:

https://bit.ly/3X2FqjX;

5.5. Hetkel on meie ettevõttel profiil sotsiaalvõrgustikus YouTube, mille privaatsuspoliitika on leitav aadressilt:

https://bit.ly/3CFzEwB.

5.6. Soovitame Teil lugeda kolmandate osapoolte privaatsusteavitusi ja võtta ühendust otse teenusepakkujatega, kui Teil on küsimusi seoses Teie isikuandmete kasutamisega nende poolt.

6. UUDISKIRJADE SAATMINE 

6.1. Ettevõte kasutab uudiskirjade saatmiseks kolmanda osapoole Omnisend teenuseid. Kolmas osapool Omnisend kasutab uudiskirja edukaks saatmiseks ainult selle saaja e-posti aadressi. Omnisend privaatsuspoliitika on leitav aadressilt:

Omnisend privaatsuspoliitika:

https://bit.ly/3GVQutm.

6.2. Uudiskirjade saatmisest saate loobuda, klõpsates mistahes sissetulnud kirja allosas nuppu "Loobu uudiskirjast", vastates saabunud kirjale või võttes ettevõttega e-posti teel otse ühendust ja avaldades soovi lõpetada ettevõtte poolt saadetavate uudiskirjade saamine.

7. E-KAUBANDUS 

7.1. UAB Nostra e-pood on loodud Electronic-LAB platvormi kasutades. E-kaubanduse eesmärgil kogutud andmeid hoitakse Electronic-LAB serverites. E-poe platvormi privaatsuspoliitika on saadaval aadressil:

Electronic-LAB privaatsuspoliitika:

https://bit.ly/3vVihDX.

7.2. Ettevõte kasutab maksete vastuvõtmiseks Swedbanki maksete kogumise platvormi Bank Link ning platvorme Paysera ja EveryPay. Maksete vastuvõtuplatvormide privaatsuspoliitika on kättesaadav aadressidel:

Swedbank privaatsuspoliitika:

https://bit.ly/3ivuvQO;

Paysera privaatsuspoliitika:

https://bit.ly/3GVuQWc;

EveryPay privaatsuspoliitika:

https://bit.ly/3ismM5S.

7.3. Meie veebileht on kaitstud turvaprotokolliga, mis tugineb andmete krüpteerimissüsteemi sertifikaadile (SSL). Sellise kaupluse veebiaadress sisaldab s-tähte: "https: //".

8. ISIKUANDMETE ESITAMINE

8.1. Ettevõte kohustub täitma andmesubjektide suhtes konfidentsiaalsuskohustust. Isikuandmeid võib kolmandatele isikutele avaldada ainult juhul, kui see on vajalik andmesubjekti kasuks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks või muudel õigustatud põhjustel.

8.2. Ettevõte võib edastada isikuandmeid oma andmetöötlejatele, kes osutavad ettevõttele teenuseid ja töötlevad isikuandmeid. Andmetöötlejatel on õigus töödelda andmeid ainult ettevõtte juhiste alusel ja ainult mahus, mis on hädavajalik lepinguliste kohustuste täitmiseks. Ettevõte kasutab ainult neid andmetöötlejaid, kes tagavad asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete rakendamise piisavalt, et töötlemine vastaks määruse nõuetele ning et andmesubjekti õigused oleksid kaitstud.

8.3. Ettevõte võib esitada isikuandmeid ka vastusena kohtu või ametiasutuse taotlustele ulatuses, mis on vajalik kehtivate õigusaktide ja ametiasutuste juhiste nõuetekohaseks täitmiseks.

8.4. Ettevõte garanteerib, et isikuandmeid ei müüda ega rendita kolmandatele isikutele.

9. ALAEALISTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

9.1. Alla 14-aastastel isikutel ei ole lubatud meie veebilehel isikuandmeid edastada. Kui isik on alla 14-aastane, tuleb ettevõtte teenuste kasutamiseks esitada enne isikuandmete esitamist ühe esindaja (isa, ema, eestkostja(d)) kirjalik nõusolek isikuandmete töötlemise kohta.

10. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE TÄHTAEG

10.1 Ettevõtte kogutud isikuandmeid säilitatakse trükitud dokumentides ja/või ettevõtte infosüsteemides. Isikuandmeid ei töödelda kauem, kui see on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks ja/või seda nõuavad andmesubjekt või õigusaktid.

10.2. Kuigi andmesubjekt võib lepingu lõpetada ja ettevõtte teenustest loobuda, peab ettevõte jätkama andmesubjekti andmete säilitamist seoses võimalike tulevaste nõuete või juriidiliste pretensioonidega kuni andmete säilitamise tähtaegade lõppemiseni.

11. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

11.1. Õigus saada informatsiooni andmete töötlemise kohta.

11.2. Õigus tutvuda töödeldatavate andmetega.

11.3. Õigus nõuda andmete parandamist.

11.4. Õigus nõuda andmete kustutamist (õigus olla unustatud). See õigus ei rakendu, kui isikuandmeid, mille kustutamist taodeldakse, töödeldakse ka muul õiguslikul alusel, näiteks lepingu täitmiseks või rakenduvatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks vajalik töötlemine.

11.5. Õigus andmete töötlemist piirata.

11.6. Õigus mitte nõustuda andmete töötlemisega.

11.7. Õigus andmete teisaldatavusele. Õigus andmete teisaldamisele ei tohi kahjustada teiste õigusi ega vabadusi. Andmesubjektil ei ole õigust andmete teisaldatavusele isikuandmete puhul, mida töödeldakse automatiseerimata süsteemides, näiteks paberil.

11.8. Õigus loobuda otsusest, mis põhineb üksnes automatiseeritud andmetöötlusel, sh profileerimisel.

11.9. Õigus esitada isikuandmete töötlemise kohta kaebus Riiklikule andmekaitseinspektsioonile.

12. Ettevõte peab võimaldama andmesubjektil teostada ülalnimetatud andmesubjekti õigusi, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel, kui see on vajalik riigi julgeoleku või riigikaitse või avaliku korra heaks, kuriteo tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks või kahtlusaluste jälgimiseks, riigi oluliste majanduslike või finantshuvide kaitseks, ametlike või ametialaste eetikarikkumiste ennetamiseks, uurimiseks ja avastamiseks, või andmesubjekti või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitseks.

13. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSTE ELLUVIIMISE KORD 

13.1. Andmesubjekt võib oma õiguste teostamiseks pöörduda Ettevõtte poole:

13.1.1. kirjaliku taotluse esitamisega isiklikult, posti teel, esindaja kaudu või e-posti aadressil: info@nostrahome.ee;

13.1.2. suuliselt telefonil: +372 880 7906;

13.1.3. kirjalikult aadressil: Sausių g. 44, Sausių k., Lentvario sen., Trakų r. sav., Leedu

13.2. Samuti võib pöörduda ettevõtte andmekaitseametniku poole e-posti aadressil: personasduomenys@sdg.lt.

13.3. Et vältida andmete kaitset õigustamata avaldamise eest, peab ettevõte andmesubjektilt andmete esitamise või muude õiguste teostamise taotluse saamisel kontrollima andmesubjekti isikusamasust.

13.4. Ettevõtte vastus

avatar