Flanellist voodipesu soodusmüük, hinnad all kuni 30%!

Tingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. UAB NOSTRA (edaspidi - müüja) e-poes (edaspidi - pood) kaubeldakse vastavalt UAB NOSTRA kaupade ostu-müügi tingimustele (edaspidi - tingimused).

1.2. Enne registreerumist peab klient tingimustega tutvuma ja linnukesega märkima, et ta nendega nõustub.

1.3. Pärast kasutajaks registreerumist ja tellimuse vormistamist saab temast poe klient (edaspidi - klient), kes omandab tingimustes sätestatud õigused ja kohustused.

1.4. Müüjal on õigus kliendi õigusi igal ajal piirata või registreerimine tühistada, kui klient tingimuste sätetest kinni ei pea.

1.5. Võttes arvesse Leedu Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusakte, on müüjal õigus tingimusi igal ajal muuta, parandada või täiendada, ilma sellest kliendile ette teatamata. Uued tingimused jõustuvad nende poes avaldamise päeval. Enne tingimuste muutmist esitatud tellimused täidetakse vastavalt tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimustele.

1.6. Müüja ei vastuta ega hüvita kliendile põhjustatud kahju, mis on tekkinud tingimuste sätete rikkumise tõttu.

2. KLIENDI ISIKUANDMED

2.1. Kasutaja võib registreeruda müüja veebilehel ( www.nostrahome.ee), esitades registreerimise ajal nõutavad isikuandmed.

2.2. Kliendi registreerumine kinnitatakse automaatselt ning esitatud e-posti aadressile saadetakse kliendi sisselogimisteabega e-kiri.

2.3. Klient nõustub, et müüjal on õigus töödelda kliendi isikuandmeid käesolevates tingimustes loetletud juhtudel ja eesmärkidel.

2.4. Müüja kinnitab, et kliendi isikuandmeid kasutatakse kliendi tuvastamiseks kauba tellimisel ning tellitud kauba kohaletoimetamiseks.

2.5. Klient kohustub oma poe sisselogimisandmeid turvaliselt hoidma ning neid kolmandatele isikutele mitte avaldama. Tingimuste selle sätte rikkumise korral lasub kogu sellega seotud vastutus kliendil. Saades teada oma sisselogimisandmete avalikuks tulemisest, teavitab klient sellest viivitamatult müüjat, kes kliendi teavituse alusel tema sisselogimisvõimaluse blokeerib. Kliendikonto taasaktiveerimise lepivad pooled kokku eraldi.

2.6. Müüja kohustub mitte avaldama kliendi isikuandmeid ja tellimusega seotud andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud müüja partnerid, kes pakuvad kaupade tarnet ja kättetoimetamist või muid Kliendi tellimusega seotud teenuseid. Muudel juhtudel võib kliendi isikuandmeid avaldada, kui seda nõuab pädev riigiasutus Leedu Vabariigi seadustes sätestatud juhtudel või kliendi eraldi kirjalikul nõusolekul.

2.7. Müüja kohustub tagama kliendi isikuandmete kaitse vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele.

3. OSTU-MÜÜGILEPING

3.1. Tellimuse kinnitamist müüja poolt, kui klient on tellimuse pärast käesolevate tingimustega tutvumist ja nõustumist esitanud, loetakse ostu-müügilepingu sõlmimisega samaväärseks. Sellest hetkest alates on klient kohustatud tellitud kauba eest parajasti kehtivate hindade alusel tasuma ja antud kauba vastu võtma.

3.2. Leping loetakse täidetuks, kui klient on kauba eest maksnud ja selle kätte saanud.

3.3. Käesoleva lepingu lahutamatuks osaks on lisa, st kinnitatud tellimus, mille klient saab e-posti teel, koos selles esitatud teabega.

3.4. Leping lõpetatakse siis, kui üks lepingu osapooltest tellimuse tühistab või kui kliendi põhjendatud nõudmine kogu (osa) kauba eest makstud raha tagastada, toode samaväärse kvaliteetse toote vastu välja vahetada, toote puudused mõistliku aja jooksul kõrvaldada või nende kõrvaldamise kulud hüvitada (kui puudused kõrvaldati kas kliendi enda poolt või kolmandate isikute abiga), on rahuldatud.

3.5. Iga kord, kui tellimus esitatakse, sõlmitakse uus ostu-müügileping.

4. MAKSMISE KORD

4.1. Poes ära toodud kaupade hinnad on lõplikud, st sisaldavad juba seadusjärgset käibemaksu 21%.

4.2. Klient tasub tellitud kauba eest ettemaksega PaySera.lt maksesüsteemi kaudu, pangalingi vahendusel, pangaülekandega, maksekaardiga, või kättesaamisel. Paysera on usaldusväärne, turvaline ja kiire veebimaksete süsteem. PaySera.lt teenuste kasutajad on andmete varguse ja kadumise eest kaitstud, kuna tehingute turvalisus on tagatud kõige uuenduslikumate infotehnoloogiate abil. Rohkem teavet makseviiside kohta leiab siit.

4.3. Arved saadetakse ainult e-kirjaga tellimuses esitatud e-posti aadressile.

4.4. Müüja kohustub esitama õige informatsiooni, mis on vajalik tellitud kauba eest tasumiseks, kuid ei võta mingit vastutust pankade ebakvaliteetse teeninduse ja sellest tulenevate kahjude eest. Samuti ei võta müüja mingit vastutust kliendi poolt tellimuse vormistamisel ja makse tegemisel tehtud vigade (nt vale kontonumbri või tellimuse numbri esitamine jms) ja sellest tulenevate kahjude eest.

5. KAUPADE TARNETINGIMUSED

5.1. Tellimuse tarne on TASUTA, kui tellimuse summa on 49 € või rohkem. Rohkem teavet tarnetingimuste kohta leiab siit.

5.2. Kui klient tellib kauba saartele ning valib tarneviisiks kulleri, rakendub lisatasu ca 30 €.

5.3. Tellimusi võetakse vastu iga päev, kuid täidetakse ainult tööpäevadel.

6. KAUBA GARANTIID

6.1. Müüja kinnitab, et kaubad vastavad antud kaupade tavapärastele kvaliteedinõuetele. Iga poes müüdava toote üldised omadused on ära toodud toote juures olevas kirjelduses.

6.2. Poes müügil oleva kauba värv ei pruugi mõnikord kauba tegelikele omadustele vastata - see on põhjustatud kliendi poolt kasutatava seadme pildi kuvamise seadetest. Samuti võib ka pakendite välimus veebilehel kujutatust erineda.

6.3. Müüja ei vastuta kauba kvaliteedi halvenemise eest, kui klient või isikud, kellele klient on kauba üle andnud, kasutasid neid muul otstarbel kui need, milleks niisuguseid kaupu tavaliselt kasutatakse, ei järginud kasutusjuhiseid, rikkusid kauba transpordi, säilitamise, kasutamise ja/või ladustamise reegleid; samuti ka juhul, kui kauba pakendil on nähtavaid defekte või kaubal on muid väliseid defekte, mida ei ole kauba üleandmise ajal kirjalikult fikseeritud, või kui kauba kvaliteedi halvenemine on põhjustatud kliendi või teiste isikute tegevusest, kellele klient kauba müüs.

7. KAUPADE TAGASTAMINE

7.1. Kliendile müüdud kauba puudused kõrvaldatakse, ebakvaliteetne kaup vahetatakse välja ja tagastatakse vastavalt Tarbijakaitse regulatsioonidele. Rohkem teavet tagastamistingimuste kohta leiab siit.

7.2. Sobimatu kauba tagastamise korral kannab tagastamise tarnekulu klient. Ebakvaliteetse kauba tagastamise tarnekulu kannab müüja.

7.3. Müüja võtab kliendilt kauba tagasi, kui: kaup on kasutamata, ei ole kaotanud oma kaubanduslikku välimust ja klient pole seda kahjustanud, kaup tagastatakse puhtas originaalpakendis, tagastav kaup on komplektne ning klient esitab kauba ostudokumendi.

7.4. Kaupa ei vahetata ümber, selle puudusi ei kõrvaldata tasuta ja raha ei tagastata, kui kauba puudused on tingitud sellest, et klient on rikkunud kauba kasutamise või hoidmise reegleid.

8. POOLTE ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

8.1. Kliendil on õigus: osta müüdavat kaupa poes ära toodud hinnaga ja käesolevates tingimustes sätestatud korras; taganeda sidevahendite abil sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, teavitades sellest müüjat kirjalikult 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast, kui kaupa pole kahjustatud ning selle välimus pole oluliselt muutunud, välja arvatud kliendi eritellimusel valmistatud kauba ostu-müügilepingu puhul.

8.2. Klient kohustub: müüja poolt poes pakutavaid teenuseid kasutades käesolevates tingimustes sätestatud korrast juhinduma ning sellest kinni pidama, oma sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele mitte avaldama, müüjale käesolevates tingimustes sätestatud korras vormistatud tellimusi esitama, ostetud kauba eest käesolevates tingimustes sätestatud korras tasuma, registreerumisel esitatud isikuandmete muutumisel neid viivitamatult uuendama ning poe tingimustega tutvuma.

8.3. Müüjal on õigus: poe tegevus igal ajal peatada; käesolevaid tingimusi muuta, uuendada ja parandada; muuta müüdavate kaupade valikut ja hindu; piirata või tühistada kliendi registreerumine ja juurdepääs poe pakutavatele teenustele, kui klient tahtliku tegevusega poodi või müüjat kahjustab; tühistada kliendi tellimus, kui klient kauba eest tasumisega hilineb või esitatud tellimuse andmed on ebatäpsed või valed.

8.4. Müüja kohustub: kaupa müüma ning kauba ostu-müüki kinnitavat dokumenti kauba eest tasunud kliendile väljastama õigusaktidega kehtestatud korras; kaupa müüma ja tellitud kaupa tarnima tingimustes kindlaksmääratud tingimustel; kliendile müüdava kauba kohta riigikeeles vajalikku, õiget ja igakülgset teavet andma; võimaldama kliendil kasutada poe poolt pakutavaid teenuseid käesolevates tingimustes sätestatud korras.

8.5. Klient vastutab esitatud isikuandmete õigsuse ning sisselogimisandmete turvalise hoidmise ja kolmandatele isikutele mitteavaldamise eest.

8.6. Klient vastutab poes tehtud toimingute eest.

8.7. Müüja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seetõttu, et klient ei ole käesolevate tingimustega tutvunud, kuigi niisugune võimalus on talle antud.

8.8. Müüja ei vastuta kolmandate isikute poolt poes avaldatud reklaami ja selles sisalduva teabe õigsuse eest.

8.9. Pooled lepivad kokku, et ühe poole vastutuse tekkimise korral hüvitab süüdi olev osapool teisele poolele otsese kahju.

9. MUUD SÄTTED

9.1. UAB Nostra veebilehel oleva teabe kopeerimine või muul viisil levitamine ilma poe kirjaliku loata on rangelt keelatud.

9.2. Tingimused on koostatud vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele ning käesolevates tingimustes sätestatud suhetele kohaldatakse Leedu Vabariigi seadusi.

9.3. Pooled kohustuvad lahendama kõik tingimuste täitmisest tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei lahendata läbirääkimiste teel, lahendatakse see kohtus. 

9.4. Ära toodud hinnad kehtivad ainult e-poes. 

avatar